การ SET WORKING UNIT ถ้าใช้หน่วยเมตร

 
ถ้าในหน้า Model เขียนเป็นหน่วย เมตร แล้วต้องการตั้งให้หน้ากระดาษเป็น หน่วยเมตร ตรงกัน 
เข้าไปตั้งค่าใน page setup 
1. เลือกขนาด ของกระดาษ
2. ช่อง scale  ให้ใส่ 1000 mm.= 1unit