Unigraphics NX

หลักสูตรการอบรมโปรแกรม Unigraphics NX
 
          Unigraphics NX เป็นโปรแกรมเขียนแบบวิศวกรรม เนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทางวิศวกรรม ตลอดจนการใช้งาน UG NX ในส่วนของกลุ่มคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานในการสร้างและ แก้ไข Solid model การใช้งานเบื้องต้นในส่วนของ Part, Assembly และ Drafting ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นการใช้งาน ตามหลักการเขียนงาน 3มิติ จนถึงระดับการนำไปใช้งานจริง
 
เนื้อหาหลักสูตร
หลักการเบื้องต้นสำหรับงาน 3 มิติ
ทำความรู้จักกับ UG NX
หลักการขึ้นรูปชิ้นงานและการออกแบบเบื้องต้น
เทคนิคการใช้เมาส์และคีย์บอร์ด
                           
คำสั่งช่วยในการเปลี่ยนมุมมองและการเปิดมุมมองแบบหลายหน้าต่าง

การขึ้นรูป 3 มิติ Part design และเขียนเส้นร่าง 2 มิติ Sketch
การสร้างรูปทรงสามมิติพื้นฐาน (Primitive feature)
กลุ่มคำสั่ง Form features
กลุ่มคำสั่ง
 blank และ unblank  
                   
การจัดการ sketch curves                                 
การใช้
 Edge blend and Chamfer  
คำสั่ง Hollow    
การใช้
 Datum plane และ Datum axis 
คำสั่ง
 Instant Feature 
คำสั่ง
 Transform
เทคนิคการ
 Edit feature
การจัดการไฟล์ของ
 Unigraphics

ระบบ
 WCS และ Coordinate 

กลุ่มคำสั่ง Boolean operation 
ระบบการจัดการ
 layers 
การสร้าง
 sketch curves

กลุ่มคำสั่ง
 Swept feature
คำสั่ง
 Taper 
คำสั่ง
 offset face
คำสั่ง
 Trim และ Split body 
คำสั่ง
 Scale

เทคนิคการใช้งาน part navigator
การสร้าง และ แก้ไข
 explicit curve
 
การประกอบชิ้นงาน มิติ Assembly
  • Reposition Component
  • Mate Component
การทำแบบสั่งผลิตชิ้นงาน Drawing
  • Sheet Format
  • Views
  • Dimension
  • Exploded Views
  • Part list
สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน 
รายละเอียดของการสอนอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้เรียน
** การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักประยุกต์การใช้งาน