AutoCAD 2D

หลักสูตรการอบรมโปรแกรม AutoCAD 2D
 
          หลักสูตรการเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD เหมาะสำหรับสถาปนิก, มัณฑนากร, นักออกแบบ, นักศึกษา วิศวกร, และบุคคลทั่วไป เป็นต้น ทางเราเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมทางการเขียนแบบ จนไปสู่การใช้งานจริง โดยที่การเรียนการสอนจะเน้นสอนพื้นฐานให้แน่น การนำใช้งานจริงให้ครอบคลุม และการทำ Workshop เพื่อเป็นการนำคำสั่งที่ได้อบรมไป มาประยุกต์ใช้งานร่วมกันอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 
เนื้อหาหลักสูตร
อธิบายและทำความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรม
 • จัดพื้นที่หน้าจอในการทำงาน, กำหนดรูปแบบและลักษณะ Crosshair
 • ควบคุมปุ่มเมาส์และคีย์บอร์ด คีย์ลัด ในการสร้างแบบ
 • กำหนดหน่วยวัดและความละเอียดค่าระยะในการทำงาน
 • กำหนดและใช้งาน Object, Snap, Ortho, Polar
 การใช้ชุดคำสั่ง Draw
 • ชนิด Line ในการสร้างเส้นตรง
 • ชนิด Polyline สร้างเส้นชนิดเส้นต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียว
 • ชนิด Multiline ในการสร้างเส้นคู่แบบต่อเนื่อง
 • ชนิด Rectangleสร้างรูปสี่เหลี่ยม
 • ชนิด Polygon สร้างรูปหลายเหลี่ยม
 • ชนิด Circle สร้างรูปวงกลม
 • ชนิด Arc สร้างเส้นโค้ง วงกลม โดยใช้จุดอ้างอิง 3 จุด
 • ชนิด Hatch ลงลายแรเงาเพื่อแยกลักษณะที่ในพื้นที่แบบ
 • ชนิด Ellipse ในการสร้างรูปวงรี
 • ชนิด Point สร้างจุดอ้างอิงหรือสัญลักษณ์ประกอบ
การใช้ชุดคำสั่ง Modify
 • ชนิด Offset สำเนาเส้นแบบใช้ค่าระยะเพื่อกำหนดขนาด
 • ชนิด Trim ในการตัดเศษส่วนเกินของเส้นชิ้นงาน
 • ชนิด Extend ในการต่อชนส่วนที่ขาดของเส้นชิ้นงาน
 • ชนิด Copy คัดลอกชิ้นที่ซ้ำกัน
 • ชนิด MOVE เคลื่อนย้ายชิ้นงาน
 • ชนิด Scale ขยายหรือ ย่อมาตราส่วน
 • ชนิด Rotate หมุนทิศทางของชิ้นงานโดยใช้ค่าองศา
 • ชนิด Scale ย่อหรือขยายชิ้นงาน
 • ชนิด Mirror พลิกกลับด้านตรงกันข้ามของชิ้นงาน
 • ชนิด Fillet ในการต่อมุมโค้งตามค่ารัศมี
 • ชนิด Chamfer ตัดมุมตามแนวเอียงตามค่าระยะจุดตัด
 • ชนิด Stretch เพิ่มหรือลด ช่วงระยะทั้งส่วน ของแบบ
 • ชนิด Explode แยกเส้นส่วนประกอบชิ้นงานที่ติดกัน
การใช้ชุดคำสั่ง กำหนดรูปแบบของเส้นบอกระยะ (Dimension)
 • Linear
 • Aligned
 • Angular
 • Arc Length
 • Radius
 • Diameter
 • Ordinate
 • Jogged
ชุดคำสั่งพิมพ์ข้อความ Text
ชุดคำสั่ง Leader
ชุดคำสั่งตาราง Tableการสร้างและควบคุม Layer แยกระดับชั้นของแบบชิ้นงานแต่ละลักษณะ
การใช้ชุดคำสั่ง Style ในการสร้างและเปลี่ยน สี, ลักษณะ และขนาดของเส้น
การใช้ชุดคำสั่ง View และ View port ในการกำหนดรูปด้านที่ของชิ้นงาน
การเขียนชิ้นงาน ISOMETRIC
การพิมพ์แบบ (Print, Plot)
 
สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน
* รายละเอียดของการสอนอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้เรียน
** การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักประยุกต์การใช้งาน