ทีมงานวิทยาการ 
 3Dworkdesigns Traning Center
 
 
         ที่ปรึกษา Anurak (อ.เอ)
     EDUCATION :  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                                    ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    EXPERIENCE :  วิทยากรอบรมอิสระ ด้านการออกแเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ
                            วิทยากรอบรมอิสระ ด้านการจัดการพลังงาน
  CURRENT JOB :  อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
             SKILLS :  โปรแกรมทางด้านเขียนแบบเครื่องกล โยธา
                            โปรแกรมทดสอบและวิเคราะชิ้นงาน
 
                      CHIRDSAK (อ.พล)
     EDUCATION :  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    EXPERIENCE :  Soreme CO.,LTD.
                                     ออกแบบเครื่องจักร ชิ้นส่วน เครื่องมือในกระบวนการผลิต / วิศวกรออกแบบ
                             Asia magnetic winding CO.,LTD.
                                     ออกแบบเครื่องมือ จิ๊ก ฟิกเจอร์ ทูลลิ่ง / วิศวกรทูลลิ่ง
                             YSS(Thailand) CO.,LTD.
                                     ออกแบบ วิจัย ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ / วิศวกรวิจัยและพัฒนาอาวุโส

  CURRENT JOB :  วิทยากรพิเศษ บริษัท Prism Solutions จำกัด
                          วิทยากรพิเศษ บริษัท ซินเน็ค(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
                          วิทยากรพิเศษ สถาบันอาร์ทแอนด์ดีไซน์
                          วิศวกรอิสระ เทรนนิ่งโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ
                          วิศวกรอบรมและบรรยาย หลักสูตรทางด้านวิศวกรรม
           SKILLS :  AutoCAD2D / Autocad3D / Solidworks / Inventor / ENGINEERING DRAWING
 
  หลักสูตรอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญ
           - การอ่านแบบวิศวกรรม ENGINEERING DRAWING FUNDAMENTAL
           - เทคนิคการกำหนดขนาดและพิกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดในแบบงาน
           - เทคนิคการอ่านแบบทางด้านวิศวกรรมและการแปลสัญลักษณ์ค่าพิกัดความเผื่อ GD&T
           - การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการกำหนดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของรูปร่าง GD&T
           - ภาวะล้มเหลว และการวิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects AnalysisFMEA
           - การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis) MSA
           - การดำเนินกิจกรรม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
           - เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)

 
 
                      SIRIPONG (อ.จอม)
     EDUCATION :  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมยานยนต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    EXPERIENCE :  Asahi tec aluminuim (Thailand) CO.,LTD.
                                     Design gravity die casting /  Design jig ,figure and tools  / Design Engineer
                            Industral consum products CO.,LTD.
                                     Design jig ,figure and tools for support in production  / Design Engineer
                            Auto Interior ProductsCO.,LTD.(Rayong)
                                     Analysis and design process / Documentation, PPAP / Process Engineer
                            Maxsus Innovation CO.,LTD.
                                    Coordinate, Analysis, Improve/modify jigs for new part / Production Supervisor
  CURRENT JOB :  Production Supervisor, Manufacturing Process in Industry.
             SKILLS :  AutoCAD2D / Solidworks / Catia / Abaqus
 
 
                               SUTEE (อ.ธีร์)
     EDUCATION :  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
    EXPERIENCE :  Fujitsu (Thailand) CO.,LTD.
                                       Planning Control and Maintenance machine
                            HG Thai electronic CO.,LTD.
                                       Energy saving / Maintenance auto machine and injection machine
                            TCC Technology CO.,LTD.
                                       Project Management for facility system in Data center / Preventive maintenance 
  CURRENT JOB :  Project Management for facility system
             SKILLS :  AutoCAD2D / Autocad3D / Catia
 
 
                      TITIPORN (อ.หนิง)
     EDUCATION :  ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ(บัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    EXPERIENCE :  AMP CO.,LTD.  |  เจ้าหน้าที่บัญชี ปฏิบัติการ 
  CURRENT JOB :  Freelance Graphic Designer
             SKILLS :  SketchUp / Vray for autocad / Vray for sketchup
 
 
 
SASITHON (อ.กิ๊ก)
     EDUCATION :  ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ(การเงิน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    EXPERIENCE :  Foodvillage CO.,LTD.  |  เจ้าหน้าที่การเงินและประสานงาน
                            M.Z.D.Carcenter CO.,LTD.  | เจ้าหน้าที่โครงการ (โครงการและแผนงาน)
  CURRENT JOB :  เจ้าหน้าที่โครงการ New Project
             SKILLS :  SketchUp / Vray for sketchup